osmino

la bàn

la bàn
(140 total ratings on Google Play)
remis haroon / Tools
Downloads: 100k
(140 total ratings on Google Play)

Description

một la bàn đơn giản mà luôn luôn chỉ về phía bắc
Rất hữu ích cho du khách

việt la bàn là đơn giản và chính xác.

Nó là một ứng dụng la bàn để tìm kiếm các cảm biến mang từ tính.

* Có ba chức năng khác nhau
Đầu tiên Mặc dù bạn có thể tắt điện thoại trong bức chân dung, tiêu đề được cố định.
Thứ hai chiều rộng và logitude chính xác xuất hiện.
Thứ ba giá trị từ trường được hiển thị.

Độ chính xác la bàn phụ thuộc vào cách chính xác các thiết bị. Nếu điều này là không chính xác, xin vui lòng kiểm tra lại các giá trị của từ trường, và thiết lập lại các cảm biến.

La Ban is a simple compass that always points north
Useful for travelers

Vietnamese compass is simple and accurate.

It is a compass app to search for magnetic sensors.

* There are three different functions
First though you can turn off the phone in portrait, title is fixed.
Monday width and accurate logitude appear.
Tuesday magnetic field values ​​are displayed.

Compass accuracy depends on how accurate the device. If this is not correct, please check the values ​​of the magnetic field, and reset the sensor.

More from category

paint for kids
Adcoms
DOWNLOAD
real,- leaflet, coupons
real,- SB Warenhaus GmbH Alzey
DOWNLOAD
Weight Chart
portstrom.com
DOWNLOAD
Oi FM
Aorta
DOWNLOAD
Message Notification Lite
Keyboard Assault
DOWNLOAD
Tether for Android
Tether
DOWNLOAD
Hearts Live Wallpaper Free
Genius Trends Inc.
DOWNLOAD
Micro Stopwatch
Spaceware
DOWNLOAD
Rolling the folder (Free)
공룡소프트컨설팅
DOWNLOAD
STweaks
gokhanmoral
DOWNLOAD
HARLEM SHAKE!
Entertainment Mobile Apps
DOWNLOAD
Hindu Calendar
Alok Mandavgane
DOWNLOAD