osmino

la bàn

la bàn
(140 total ratings on Google Play)
remis haroon / Tools
Downloads: 100k
(140 total ratings on Google Play)

Description

một la bàn đơn giản mà luôn luôn chỉ về phía bắc
Rất hữu ích cho du khách

việt la bàn là đơn giản và chính xác.

Nó là một ứng dụng la bàn để tìm kiếm các cảm biến mang từ tính.

* Có ba chức năng khác nhau
Đầu tiên Mặc dù bạn có thể tắt điện thoại trong bức chân dung, tiêu đề được cố định.
Thứ hai chiều rộng và logitude chính xác xuất hiện.
Thứ ba giá trị từ trường được hiển thị.

Độ chính xác la bàn phụ thuộc vào cách chính xác các thiết bị. Nếu điều này là không chính xác, xin vui lòng kiểm tra lại các giá trị của từ trường, và thiết lập lại các cảm biến.

La Ban is a simple compass that always points north
Useful for travelers

Vietnamese compass is simple and accurate.

It is a compass app to search for magnetic sensors.

* There are three different functions
First though you can turn off the phone in portrait, title is fixed.
Monday width and accurate logitude appear.
Tuesday magnetic field values ​​are displayed.

Compass accuracy depends on how accurate the device. If this is not correct, please check the values ​​of the magnetic field, and reset the sensor.

More from category

Vienna Subway
Raum
DOWNLOAD
KOKO Euro Spoko
WidLab
DOWNLOAD
English Tenses
Coderz
DOWNLOAD
Battlefield BF3 Stats
Bjorn CS
DOWNLOAD
Health Manager
EZHIL
DOWNLOAD
將神3D
天下網遊
DOWNLOAD
MyCloud
MyCloud
DOWNLOAD
健康飲食之湯水食譜 <住家男>
Mobi Technology Company Limited
DOWNLOAD
Stand O''Food®
G5 Entertainment
DOWNLOAD
Mirrord Picture Reflection
A Walking City
DOWNLOAD
Mobile Security & Antivirus
AVAST Software
DOWNLOAD
[B]Who''s this? HD
BroadCON
DOWNLOAD