osmino

Swedbank Latvia

Swedbank Latvia
(1400 total ratings on Google Play)
Swedbank / Finance
Downloads: 100k
(1400 total ratings on Google Play)

Description

[LAT]

Maksājumi, konta pārskats, valūtas kursi – tagad tas ir izdarāms ērtāk un ātrāk! Ielādējot aplikāciju, piekļūt Swedbank Internetbankai var ar vienu klikšķi.

Mobilās internetbankas iespējas:
• Vietējie maksājumi
• Konta bilance un pārskats
• Valūtu konvertācija
• E-rēķini un bankas ziņojumi
• Internetbanka privātpersonām un uzņēmumiem
• Budžeta plānotājs
• Filiāļu un bankomātu karte
• Konta numura sūtīšana ar SMS vai e-pastu
• Vērtspapīru darījumi
• Priekšapmaksas karšu papildināšana
- nepieciešama piekļuve lietotāja kontaktiem – lai papildinātu citas personas karti
- papildinājumu SMS sūtīšana - tikai pēc lietotāja rīkojuma
• Ātrais atlikums – uzziniet konta bilanci, vienkārši pakratot savu telefonu

Lai piekļūtu mobilajai Internetbankai, izmantojiet savu pastāvīgo paroli un kodu karti / kalkulatoru.
Šī ir „Swedbank” AS (reģ. nr. 40003074764) izstrādātā oficiālā aplikācija mobilajai internetbankai Android ierīcēm.

[ENG]

Payments, account balance, currency exchange - now it can be done easier and faster than ever! By downloading the application you can access Swedbank Internet banking from your mobile phone with one click.

Mobile Internet banking opportunities:
• Domestic payments
• Account balance and statement
• Currency exchange
• E-bills and bank messages
• Internet banking for private and corporate users
• Finance planner
• Map of branches and ATMs
• Sending account number via SMS or e-mail
• Trading securities
• Recharging prepaid cards
- requires access to user’s contacts – to recharge other persons’ cards
- SMS sending for card recharge – only at user’s request
• Quick balance – check your account balance by simply shaking your phone

To access mobile Internet banking, use your current password and code card / calculator for authentication.
This is Swedbank AS (register code 40003074764) developed official application for mobile Internet banking in Android devices.

[RUS]

Платежи, просмотр счета, обмен валют – теперь все это можно сделать удобнее и быстрее! Загрузив приложение, можно подключиться к Интернет-банку Swedbank при помощи одного клика.

Возможности мобильного Интернет-банка:
• Местные платежи
• Остаток и выписка счета
• Обмен валюты
• Э-счета и банковские сообщения
• Интернет-банк для частных и юридических лиц
• Планировщик бюджета
• Карта филиалов и банкоматов
• Отправка номера счета по электронной почте или SMS
• Сделки с ценными бумагами
• Пополнение карт предоплаты
- необходим доступ к контактам пользователя – для пополнения карты другого лица
- отправка SMS для пополнения – только по запросу пользователя
• Быстрый остаток – узнайте баланс счета, просто встряхнув свой телефон

Чтобы подключиться к мобильному Интернет-банку, используйте свой постоянный пароль и карту / калькулятор кодов.
Это официальное приложение мобильного Интернет-банка для устройств Android, разработанное АО «Swedbank» (рег. № 40003074764).

More from category

Fighter Hockey_Classic
top_new_freegame
DOWNLOAD
Droid NAS
Code Sector
DOWNLOAD
초간단헤어스타일링_연예인머리
bilution
DOWNLOAD
Voxer Business
Voxer
DOWNLOAD
Action of Mayday: Last Defense
Toccata Technologies Inc.
DOWNLOAD
PcRemote
freevanx
DOWNLOAD
イケメン夜曲◆ロミオと秘密のジュリエット 恋愛・乙女ゲーム
CYBIRD
DOWNLOAD
Minigun
MobilDev
DOWNLOAD
クーポンゲット
androidbird
DOWNLOAD
Cat and Bunny. Cute Wallpaper.
iim mobile
DOWNLOAD
Trials On The Beach Free
Caffeinated Marmot Studio
DOWNLOAD
DailyRead
JoanSoft
DOWNLOAD